Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
1. Tên gọi:
 
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Tên tiếng Anh trong giao dịch đối ngoại: THE PUBLIC ADMINISTRATION AND INVESTMENT PROMOTION AGENCY OF QUANG NAM PROVINCE (gọi tắt là IPA Quang Nam).
 
2. Vị trí, chức năng:
 
- Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Trụ sở Trung tâm đặt tại số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; tham gia đề xuất các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; thực hiện quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; tuyên truyền, kêu gọi, tư vấn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
3. Nhiệm vụ:
 
3.1. Về giải quyết thủ tục hành chính:
 
- Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành;
- Theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu lãnh đạo Trung tâm báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo;
- Tham gia đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.
- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm tổ chức quản lý cán bộ biệt phái (thời gian, nhận xét, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật...) của các cơ quan về làm việc tại Trung tâm.
 
3.2. Đối với công tác Xúc tiến đầu tư:
 
- Thu thập, cung cấp thông tin về chủ trương, cơ chế, chính sách, thủ tục, quy trình đầu tư vào tỉnh Quảng Nam; biên soạn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thu hút đầu tư; phát hành các ấn phẩm phục vụ quảng bá, thu hút đầu tư, xây dựng hình ảnh Quảng Nam;
- Xúc tiến kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực khuyến khích đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị, kết cấu hạ tầng; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và nước ngoài phục vụ thu hút đầu tư; Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát lựa chọn địa điểm, phân tích tính khả thi của dự án; thiết lập và triển khai dự án;
- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 5 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm.
 
3.3. Đối với công tác Hỗ trợ doanh nghiệp:
 
- Thu thập thông tin, biên soạn, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển thị trường trong và ngoài nước đối với sản phẩm của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, các kênh phân phối, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước;
- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp;
- Phát hành các ấn phẩm về quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Chủ trì tham mưu UBND tỉnh về các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;
- Phối hợp, liên kết, tiếp nhận dự án (nếu có) của các chương trình quốc gia, các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực quản trị sản xuất, điều hành doanh nghiệp;
 
3.4. Đối với công tác Cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh:
 
- Theo dõi, giám sát tình hình thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư và vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách do UBND tỉnh ban hành liên quan đến khuyến khích đầu tư - kinh doanh, tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư - kinh doanh;
- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; tiếp nhận dự án (nếu có) của các chương trình quốc gia, các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài để thực hiện các nội dung có liên quan;
 
3.5. Công tác quản lý, theo dõi dự án:
 
- Theo dõi tình hình thực hiện dự án; làm đầu mối phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu giải quyết để dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch; Tổ chức thực hiện việc ký cam kết tiến độ và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu đề xuất xử lý các dự án vi phạm cam kết;

Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Ông Võ Văn Hùng Chức vụ: Giám Đốc Điện thoại: 0235.3607.199 - 0985.007.199 Email: hungchulai@gmail.com Ông Thiều Việt Dũng Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0235.3603.636 - 0913.488.365 Email: thieuvietdung@gmail.com Ông Trần Văn Phúc Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0905.871.117 Email: tranphuctnmt@gmail.com Ông Đinh Văn Vũ Chức vụ: Phó Giám Đốc Điện thoại: 0914.180.101 Email: dinhvanvuquangnam@gmail.com
văn phòng Ông Phạm Quang Lâm Chức vụ: Chánh VP Điện thoại: 0935.691.234 Email: phamquanglamtk@gmail.com Ông Nguyễn Công Định Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0935.207.969 Email: congdinhtamphu@gmail.com Bà Nguyễn Thị Xuân Yến Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0978.977.375 Email: xuanyenth@gmail.com Ông Nguyễn Đoàn Thịnh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0988.334.992 Email: ndoanthinh@gmail.com Bà Đoàn Thị Mười Chức vụ: Văn thư Điện thoại: 0235.3815.333 - 0914.527.774 Email: muoihan@gmail.com Ông Phạm Văn Chương Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0905.007.989 Ông Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 0935.642.140 Ông Nguyễn Văn Nhựt Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0166.548.2767 Ông Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: Bảo vệ Điện thoại: 0167.428.7909 Bà Nguyễn Thị Dung Ánh Chức vụ: Tạp vụ Điện thoại: 0126.4869.553 Phòng quản lý
đầu tư Ông Mai Chí Tâm Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.288.017 Email: mctamkt@gmail.com Bà Hoàng Thị Thu Thủy Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.281.110 Email: thuyhoang263@gmail.com Ông Phạm Thái Hùng Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.261.553 Email: phamhungqnam@gmail.com Ông Nguyễn Tấn Huy Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0945.113.444 Email: tanhuytkqn@gmail.com Bà Trần Thị Phương Thảo Chức vụ: Chuyên viên Email: phuongthao07kx2@gmail.com
Phòng
xúc tiến đầu tư Ông Lưu Văn Nam Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0935.314.357 Email: luunam.qnam@gmail.com Ông Bùi Trịnh Minh Đức Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0905.679.987 Email: minhducipa@gmail.com Ông Nguyễn Quang Thời Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0934.777.751 Email: quangthoi205@gmail.com Bà Phạm Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0906.551.868 Email: pdoquyen@gmail.com Ông Nguyễn Hữu Đắc Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0906.599.958 Email: huudac@gmail.com
Phòng
hỗ trợ
doanh nghiệp Bà Trương Thị Yến Ngọc Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0983.039.929 Email: yenngocqn@gmail.com Bà Doãn Thị Mỹ Ngọc Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0944.870.019 Email: doanmyngoc.phivan@gmail.com Ông Đỗ Hoàng Tuấn Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0903.598.778 Email: dhtuan86@gmail.com Bà Trần Thị Xuân Hiền Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0167.678.0169 Email: xuanhientk@gmail.com
Phòng tiếp nhận
và giải quyết thủ tục
hành chính Ông Phan Tá Tây Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại: 0905.248.899 Email: phantatay@gmail.com Ông Nguyễn Văn Phúc Chức vụ: Phó Trưởng phòng Điện thoại: 0982.342.237 Email: phucxttmquangnam@gmail.com Ông Trần Quang Trực Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0909.088.343 Email: quangtruc09@gmail.com Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0968.121.679 Email: ntlananh87@gmail.com Bà Đinh Thị Đỗ Quyên Chức vụ: Chuyên viên Điện thoại: 0905.729.577 Email: doquyen.ipdc@gmail.com Ông Trần Phan Anh Tuấn Chức vụ: Chuyên viên