Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
 
 
   QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
   Địa chỉ: 90 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
   Điện thoại: (0510) 3814179 -  Fax: (0510) 3811825
 
 
 
 
 
Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Quỹ còn là đầu mối tiếp nhận, quản lý các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập và là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Các lĩnh vực hoạt động của Quỹ bao gồm:
 
  • Huy động vốn:
 
Quỹ huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước bằng các hình thức vay nợ hoặc phát hành trái phiếu để đầu tư phát triển các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT-XH của địa phương.
 
  • Cho vay đầu tư:
 
* Đối tượng cho vay: là các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương  đã được UBND tỉnh ban hành (danh mục kèm theo).
 
* Điều kiện cho vay: Đơn vị vay vốn đảm bảo các điều kiện sau:
- Có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với dự án vay vốn từ nguồn tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB), chủ đầu tư thực hiện dự án phải có sự tham gia khu vực tư nhân (không phân biệt tỷ lệ góp vốn).
- Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Phương án sản xuất kinh doanh khả thi và bảo đảm trả được nợ vay;
- Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam;
- Đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Quỹ.
 
* Thời hạn cho vay: Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa không quá 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, UBND tỉnh quyết định.
 
* Hình thức bảo đảm tiền vay: tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, Quỹ sử dụng các biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật.
 
* Lãi suất cho vay: Quỹ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với từng dự án cụ thể nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quy định.
 
  • Đầu tư trực tiếp:
 
* Đối tượng đầu tư: là các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương  đã được UBND tỉnh ban hành (danh mục kèm theo).
 
* Phương thức đầu tư: Quỹ thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư, đồng chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác thành lập tổ chức kinh tế để đầu tư dự án.
 
* Hình thức đầu tư: Đầu tư theo các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đầu tư.
 
  • Nhận Ủy thác các Quỹ khác thuộc tỉnh: Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam được UBND tỉnh ủy thác quản lý hoạt động các Quỹ thuộc tỉnh gồm:
 
- Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Nam
- Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam
- Nhận quản lý ủy thác các Quỹ khác trực thuộc UBND tỉnh khi các Quỹ này được thành lập
 
  • Dịch vụ tài chính và các hoạt động khác:
 
- Nhận uỷ thác cho vay, nhận hợp vốn cho vay
- Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án do UBND tỉnh quyết định
- Tiếp nhận, quản lý sử dụng và hoàn trả nguồn ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
- Phát hành trái phiếu địa phương để huy động vốn cho ngân sách tỉnh
- Tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn lập dự án đầu tư
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
 
Trụ sở của Quỹ
 
Cho vay, đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức huyện Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam
 
Cho vay mua sắm phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc
 
Cho vay đầu tư xây dựng dự án chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
 
Đầu tư trực tiếp dự án khu dân cư dọc đường An Hà - Quảng Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam