Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/04/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chình về khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, tiếp cận điện năng, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cụ thể: Tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục về khởi sự kinh doanh nhiều nhất là 08 ngày, trong đó đẩy mạnh giải quyết thủ tục thành lập mới doanh nghiệp qua mạng tối đa 02 ngày làm việc, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh bằng phương thức trực tuyến đạt trên 30%.; Giảm thời gian nộp thuế còn 117 giờ, công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thế, đảm bảo kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra; Giảm thời gian giao dịch của các doanh nghiệp về lĩnh vực bảo hiểm xã hội xuống còn 49 giờ/năm; Giảm thời gian thủ tục về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan xuống còn 116 ngày; Giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện Trung áp xuống còn 23 ngày, trong đó thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực Quảng Nam tối đa 05 ngày, thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp thoát nước là 07 ngày; Giảm thời gian đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn 20 ngày giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 18 ngày.
 
UBNĐ  tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; xem nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-2018 của Chính phủ là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của các cấp, các ngành và địa phương. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, kết nối điện tử (từ tỉnh xuống cấp xã); tăng cường sự phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản...; kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
 
Tại Quyết định UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4995/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh (DDCI) năm 2018 nhằm tạo động lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần quan trọng nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Quán triệt và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy và thay thế những người không đủ năng lực, trình độ hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.
 
Giao Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công của Sở, Ban, ngành, địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) và năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành và địa phương về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và xử lý các trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ; tổng hợp đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 
                                                                                                HTDN
 
 

Các tin khác: