Tin tức & Sự kiện

Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 3887/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết  (1/500) Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.
 
Theo đó, Khu dân cư An Phú, phường An Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 29,9  ha tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Có phạm vi ranh giới:
 
+ Phía Đông Bắc: giáp khu dân cư dọc đường An Hà – Quảng Phú.
 
+ Phía Đông Nam: giáp phạm vi ranh giới phân khu Trục cảnh quan Điện Biên Phủ.
 
+ Phía Tây Bắc: giáp đất ở dân cư và đất trống.
 
+ Phía Tây Nam: giáp đất ở dân cư và đất trống.
 
Tính chất, chức năng khu quy hoạch là khu nhà ở. Quy mô dân số 3000 người. Trong đó chỉ tiêu đất ở đạt 38m2/người. Đất công cộng đạt khoảng 9m2/người. Đất cây xanh đạt khoảng 12m2/người.
 
UBND tỉnh uỷ quyền Sở Xây dựng  thống nhất bằng văn bản để điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện mà không làm thay đổi cơ cấu, chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt, trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND thành phố Tam Kỳ. Các sở:  Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,Giao thông vận tải, Kê hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, UBND thành phố Tam Kỳ căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam thực hiện các thủ tục nghiên cứu đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành.
 
TNGQ
 

Các tin khác: